May 6, 2015

Wordless Wednesday: The Prayer


Mommy praying solemnly on her birthday.

Happy Wednesday!